Регистрийн дугаарын эхний 2 үсгийг оруулалгүй зөвхөн тоог оруулна уу